Изменување и дополнување на холандскиот устав: Телекомуникацијата чувствителна на приватност, подобро заштитена во иднина

На 12 јули 2017 година, холандскиот Сенат едногласно го одобри предлогот на министерот за внатрешни работи и односи со Царството Пластерк, во блиска иднина, подобро да ја заштити приватноста на е-поштата и другите телекомуникации чувствителни на приватност. Во членот 13 став 2 од холандскиот устав се вели дека тајноста на телефонските повици и телеграфската комуникација е неповредлива. Сепак, со оглед на неодамнешните огромни случувања во секторот телекомуникации, член 13 став 2 треба да се ажурира. Предлогот за новиот текст е како што следува: „секој има право да ја почитува тајноста на својата кореспонденција и телекомуникациите“. Постапката за промена на членот 13 од холандскиот устав е во тек.

-2017 07 12-

Сподели