Заштита на личните податоци

Изјава за приватност

Law & More обработува лични податоци. За да ве информираме на јасен и транспарентен начин за оваа обработка на личните податоци, оваа изјава за приватност е подготвена. Law & More ги почитува вашите лични податоци и гарантира дека личните информации што ни се дадени, се постапуваат на доверлив начин. Оваа изјава за приватност ја спроведува обврската за информирање на субјектите на податоци за кои Law & More обработува лични податоци. Оваа обврска произлегува од Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR). Во оваа изјава за приватност најважните прашања во врска со обработката на личните податоци од Law & More ќе биде одговорено.

Детали за контакт

Law & More е контролор во однос на обработката на вашите лични податоци. Law & More се наоѓа во De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Доколку се појават прашања во врска со оваа изјава за приватност, можете да не контактирате. Можете да контактирате со нас на телефонски број +31 (0) 40 369 06 80 и преку е-пошта на [заштитена по е-пошта]

Лични податоци

Личните податоци се сите информации што ни кажуваат нешто за некоја личност или кои можат да бидат поврзани со некоја личност. Информациите кои индиректно ни кажуваат нешто за некоја личност, исто така се сметаат за лични податоци. Во оваа изјава за приватност, личните податоци ги означуваат сите информации што се Law & More процеси од вас и со кои може да се идентификувате.

Law & More обработува лични податоци со цел да обезбеди услуги на клиенти или лични податоци што се обезбедени од субјекти на податоци по нивна иницијатива. Ова вклучува детали за контакт и други лични детали што се неопходни за ракување со вашиот случај, лични податоци што сте ги пополниле на формулари за контакт или веб-формулари, информации што ги обезбедувате за време на (воведните) интервјуа, лични податоци достапни на јавни веб-страници или лични податоци што може да се добијат од јавни регистри, како што се катастарскиот регистар и трговскиот регистар на трговската комора.  Law & More обработува лични податоци со цел да обезбеди услуги, да ги подобри овие услуги и да може да комуницира лично со вас како субјект на податоци.

Чии лични податоци ги обработуваат Law & More?

Оваа изјава за приватност се однесува на сите лица чиишто податоци се обработуваат Law & More. Law & More обработува лични податоци на лица со кои индиректно или директно имаме, сакаме да имаме или имавме врска. Ова ги вклучува следниве лица:

 • (потенцијални) клиенти на Law & More;
 • апликанти;
 • луѓе кои се заинтересирани за услугите на Law & More;
 • луѓе кои се поврзани со компанија или организација со која Law & More има, сака да има или имал врска;
 • посетители на веб-страниците на Law & More;
 • секое друго лице што контактира Law & More.

Цел на обработката на личните податоци

Law & More ги обработува вашите лични податоци за следниве цели:

 • Обезбедување на правни услуги

Ако не ангажирате за да обезбедите правни услуги, ве замолуваме да ги споделите вашите детали за контакт со нас. Исто така, може да биде неопходно да се примаат други лични податоци за да се справите со вашиот случај, во зависност од природата на предметот. Покрај тоа, вашите лични податоци ќе се користат за да фактурираат за дадените услуги. Доколку е потребно за давање на нашите услуги, ние ги доставуваме вашите лични податоци на трети лица.

 • Обезбедување на информации

Law & More ги регистрира вашите лични податоци во систем и ги чува овие податоци со цел да ви достави информации. Ова може да биде информација во врска со вашата врска со Law & More. Ако немате врска со Law & More (сè уште), можете да побарате информации со помош на формуларот за контакт на веб-страницата. Law & More обработува лични податоци со цел да ве контактираме и да ви ги обезбедиме бараните информации.

 • Исполнување на законски обврски

Law & More обработува вашите лични податоци со цел исполнување на законските обврски. Според законот и правилата на однесување што важат за адвокатите, ние сме должни да го верификуваме вашиот идентитет врз основа на валиден документ за лична карта.

 • Вработување и селекција

Law & More ги собира вашите лични податоци заради регрутирање и селекција. Кога испраќате апликација за работа на Law & More, вашите лични податоци се чуваат со цел да утврдите дали ќе бидете поканети на интервју за работа и за да ве контактираат во врска со вашата апликација.

 • социјалните медиуми

Law & More користи неколку мрежи за социјални медиуми, имено Фејсбук, Инстаграм, Твитер и LinkedIn. Ако ги користите функциите на веб-страницата во однос на социјалните медиуми, ние можеме да ги собереме вашите лични податоци преку засегнатите мрежи за социјални медиуми.

 • Интернет-страница за мерење на деловна употреба

За мерење на деловната употреба на својата веб-страница, Law & More ја користи услугата Leadinfo во Ротердам. Оваа услуга ги покажува имињата на компанијата и адресите засновани на IP адреси на посетители. IP адресата не е вклучена.

Основи за обработка на лични податоци

Law & More ги обработува вашите лични податоци врз основа на една или повеќе од следниве основи:

 • Согласност

Law & More можат да ги обработуваат вашите лични податоци затоа што сте дале согласност за таквата обработка. Вие имате право да ја повлекувате оваа согласност секогаш.

 • Врз основа на (допрва треба да се склучи) договор

Ако вработите Law & More за да обезбедиме правни услуги, ќе ги обработуваме вашите лични податоци ако и до крај што е потребно за извршување на овие услуги.

 • Правни обврски

Вашите лични податоци ќе бидат обработени со цел да се придржуваат до законските обврски. Според холандскиот закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, адвокатите се должни да соберат и да снимаат одредени информации. Ова значи дека, меѓу другите, идентитетот на клиентите треба да се провери.

 • Легитимни интереси

Law & More обработува вашите лични податоци кога имаме легитимен интерес да го сториме тоа и кога обработката не го нарушува вашето право на приватност на непропорционален начин.

Размена на лични податоци со трети страни

Law & More ги открива вашите лични податоци само на трети страни кога тоа е неопходно за обезбедување на нашите услуги, почитувајќи ги основите споменати претходно. Ова може да вклучува склучување договори, обелоденување лични податоци во врска со (правни) процедури, кореспонденција со договорната страна или овозможување на трети страни во име и овластено од Law & More, како што се ИКТ-провајдери. Покрај тоа, Law & More може да обезбеди лични податоци на трети страни, како што е супервизорски или јавно назначен орган, доколку има законска должност да го стори тоа.

Eachе се склучи договор за процесор со секоја трета страна кој ги обработува вашите лични податоци во име и нарачани од него Law & More. Како последица на тоа, секој процесор е исто така должен да го почитува GDPR. Трети страни на кои им е овозможено Law & More, но обезбедуваат услуги како контролор, самите се одговорни за усогласеност со GDPR. Ова вклучува на пример сметководители и нотари.

Безбедност на личните податоци

Law & More ја цени безбедноста и заштитата на вашите лични податоци во голема мерка и обезбедува соодветни технички и организациски мерки за да се обезбеди ниво на безбедност соодветно на ризикот, имајќи ја предвид состојбата на уметноста. Кога Law & More ги користи услугите на трети страни, Law & More ќе снима договори во врска со мерките што треба да се преземат во договорот за процесор.

Период на задржување

Law & More ќе ги чува личните податоци што се обработуваат не повеќе отколку што е потребно за да се достигне претходно споменатата цел за која се собрани податоците, или отколку што се бара со законите или прописите.

Права на приватност на субјектите со податоци

Според законодавството за приватност, имате одредени права кога се обработуваат вашите лични податоци:

 • Право на пристап

Вие имате право да добиете информации за кои лични податоци за вас се обработуваат и да имате пристап до овие лични податоци.

 • Право на исправка

Вие имате право да побарате од контролорот да ги исправи или комплетира неточни или нецелосни лични податоци.

 • Право на бришење („право да се заборави“)

Вие имате право да побарате Law & More да ги избрише личните податоци што се обработуваат. Law & More ќе ги избрише овие лични податоци во следниве ситуации:

 • ако личните податоци не се веќе потребни во однос на целта за која биле собрани;
 • ако ја повлечете својата согласност на која се заснова обработката и нема друг правен основ за преработка;
 • ако се спротивставувате на обработката и не постојат преовладувачки легитимни основи за преработка;
 • ако личните податоци се незаконски обработени;
 • доколку личните податоци треба да бидат избришани за исполнување на законска обврска.
 • Право на ограничување на обработката

Вие имате право да побарате Law & More да ја ограничите обработката на личните податоци кога верувате дека не е потребно да се обработат одредени информации.

 • Право на преносливост на податоци

Вие имате право да ги примате личните податоци што Law & More обработува и да ги пренесува тие податоци на друг контролер.

 • Право на објект

Вие имате право, во секое време, да се спротивставувате на обработката на вашите лични податоци од Law & More.

Може да поднесете барање за пристап, коригирање или завршување, бришење, ограничување, преносливост на податоци или повлекување на дадената согласност на Law & More со испраќање е-пошта на следната адреса за е-пошта: [заштитена по е-пошта]. Receiveе добиете одговор на вашето барање во рок од четири недели. Може да има околности каде Law & More не може (целосно) да го спроведе вашето барање. Ова на пример може да биде случај кога е вклучена доверливоста на адвокатите или роковите за задржување.

Дали сакате да знаете што Law & More може да направи за вас како адвокатска канцеларија во Eindhoven Amsterdam?
Потоа, контактирајте нè по телефон +31 40 369 06 80 или испратете е-пошта на:
господин Том Меевис, застапник во Law & More - [заштитена по е-пошта]
г-дин Максим Ходак, застапник на & More - [заштитена по е-пошта]

Поставки за приватност
Ние користиме колачиња за да го подобриме вашето искуство додека ја користите нашата веб-страница. Ако ги користите нашите услуги преку прелистувач, можете да ги ограничите, блокирате или отстраните колачињата преку поставките на вашиот веб-прелистувач. Ние, исто така, користиме содржини и скрипти од трети страни кои можат да користат технологии за следење. Можете селективно да ја дадете вашата согласност подолу за да дозволите такви вметнувања од трета страна. За целосни информации за колачињата што ги користиме, податоците што ги собираме и како ги обработуваме, проверете ги нашите Приватност
Law & More B.V.