Вести

Холандскиот судски систем иновира. Од 1 март 2017 година ќе

Холандскиот судски систем е иновација. Од 1 март 2017 година ќе стане можно дигитално да се расправа пред Врховниот суд на Холандија во случаи на граѓанско барање. Во суштина, постапката за касација останува иста. Сепак, ќе стане можно да се покренат постапки преку Интернет (еден вид дигитални покани) и дигитално да се разменуваат документи и информации. Сето ова се должи на влегувањето во сила на новото законодавство за квалитет и иновации (КЕИ).

-09 02 2017-

Сподели