Што е соработник-адвокат

Соработник-адвокат е адвокат и вработен во адвокатска канцеларија кој не поседува сопственички интерес како содружник.