Што е тоа етичка работа

Етички бизнис е деловна активност која го разгледува влијанието што го имаат нејзините активности, производи и услуги врз животната средина, луѓето и животните. Ова ги вклучува крајниот производ или услуга, неговото потекло и начинот на производство и дистрибуција.

Сподели