Разликата помеѓу контролорот и процесорот

Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) веќе е во сила веќе неколку месеци. Сепак, сè уште постои неизвесност за значењето на одредени термини во GDPR. На пример, не е јасно на сите што е разликата помеѓу контролорот и процесорот, додека овие се основни концепти на GDPR. Според GDPR, контролорот е (правно) лице или организација што ја одредува целта и средството за обработка на личните податоци. Затоа контролорот одредува зошто личните податоци се обработуваат. Покрај тоа, контролорот во принцип одредува со кои средства се одвива обработката на податоците. Во пракса, контролорот е страницата што всушност ја контролира обработката на податоците. Според GDPR, процесорот е посебно (правно) лице или организација која обработува лични податоци во име и под одговорност на контролорот. За процесор, важно е да се утврди дали обработката на личните податоци се врши во корист на самиот себе или во корист на контролорот. Понекогаш може да биде загатка за да се утврди кој е контролорот и кој е процесорот. На крајот, најдобро е да се одговори на следното прашање: кој има крајна контрола врз целта и средствата за обработка на податоците?

Сподели