Европската комисија сака посредниците да ги информираат за градбите…

Европската комисија сака посредниците да ги известат за конструкциите за избегнување данок што ги создаваат за своите клиенти.

Земјите честопати губат даночни приходи заради претежно транснационални фискални конструкции што ги создаваат даночните советници, сметководители, банки и адвокати (посредници) за своите клиенти. За да се зголеми транспарентноста и да се овозможи исплата на тие даноци од страна на даночните власти, Европската комисија предлага дека од 1 јануари 2019 година овие посредници ќе бидат обврзани да дадат информации за тие конструкции пред да ги спроведат нивните клиенти. Документите што ќе се обезбедат ќе бидат достапни за даночните власти во базата на податоци на ЕУ. Правилата се сеопфатни: тие се применуваат за сите посредници, сите градби и сите земји. Посредниците кои не следат на овие нови правила ќе бидат санкционирани. Предлогот ќе биде понуден на одобрување до Европскиот парламент и Советот.

-2017 06 22-

Сподели